Audity kvality sociálních služeb

Mohou mít různé zaměření, rozsah a průběh, ale vždy:

zkoumáme fungování z více pohledů
formulujeme zhodnocení a doporučení

Varianty auditů kvality

Dílčí audit

Zhodnotíme dílčí aspekty řízení a poskytování sociální služby.

Pomůžeme Vám, když sami vnímáte nějakou obtíž, komplikovanost, zastaralost nebo potřebu posunout řízení kvality vpřed v konkrétní oblasti.

> 1-denní setkání

> studium vybraných podkladů předem

> dotazování a pozorování v místě poskytování služby

> auditní zpráva s doporučeními ke zlepšení aspektů řízení a poskytování služby

Komplexní audit

Zhodnotíme všechny aspekty aktuálně platných a legislativou daných standardů kvality sociálních služeb, vč. těch nejdůležitějších zákonných povinností. 

Pomůžeme Vám, když potřebujete předložit nebo zachytit, zda fungování sociální služby splňuje minimální legislativní požadavky.

> 2-denní setkání

> studium všech dostupných vnitřních pravidel a vybraných vzorků dokumentace předem

> dotazování a pozorování na místě v místě poskytování služby

> auditní zpráva s doporučeními ke zlepšení celkového fungování a dopadu sociální služby

Rozvojový audit

Důkladné vtažení vybraných pracovníků týmu poskytujícího sociální službu a managementu organizace do diskuze o poskytování a dopadu sociální služby na klienty, pracovníky i zájmy organizace.

Pomůžeme Vám dostat doporučení z auditu do praxe. Na auditní setkání a zprávu navazují průběžné konzultace podporující vedoucí i další vybrané pracovníky ve změnách postupů, dokumentů i postojů.

> 2- nebo 3-denní auditní setkání

> studium všech dostupných vnitřních pravidel a vybraných vzorků dokumentace předem

> dotazování, pozorování v místě poskytování služby

> diskuze s pracovníky nad souvislostmi a možnosti zlepšení praxe

> auditní zpráva s doporučeními ke zlepšení celkového fungování a dopadu sociální služby 

> ideálně také následné konzultace s vedoucím služby, sociálním pracovníkem, popř. dalšími pracovníky, kteří mohou podpořit žádoucí změny


Audity kvality sociálních služeb provádíme v týmu auditorů (2-3) dle předem dohodnutého cíle a průběhu, transparentních kritérií, s důrazem na více zdrojů informací o stavu praxe poskytování služeb. A hlavně se snahou podpořit pracovníky účastnící se auditních rozhovorů v tom, aby porozuměli praktickému významu kritérií kvality, svým rolím v poskytování kvalitní sociální služby a možnostem, jak kvalitu svojí prací v týmu a v organizaci zvyšovat.

Ač se audit kvality obvykle zabývá jen vzorky dokumentace, dílčími informacemi od pracovníků a klientů a analyzováním dostupné pozorované praxe, tak právě kombinace zdrojů informací zvyšuje pravděpodobnost objektivity konečného hodnocení kvality a vhodnost formulovaných doporučení pro zvýšení kvality.

Auditem kvality kontrolujeme naplnění kritérií kvality v běžné praxi a vnitřních pravidlech poskytování sociálních služeb, ale také prověřujeme systém řízení kvality sociální služby v organizaci.

Kontakt pro více informací a kalkulaci ceny zde