Jak poznáme dobře projednanou a sjednanou smlouvu o poskytování sociální služby

15.03.2023

Při rozhovorech o poskytování sociálních služeb se často mluví o uzavírání smlouvy. Někdo dokonce jenom o podpisu smlouvy. Účel smlouvy o poskytování sociální služby je širší než jenom plácnout si nebo podepsat sadu ustanovení a dohod.

Když začneme u účelu vyplývajícího ze zákona o sociálních službách a Standardů kvality sociálních služeb, tak můžeme vnímat účel:


1. ohodnout se na minimální sadě aspektů spolupráce
:

 • jaké činnosti (rozsah služby) bude poskytovatel pro klienta vykonávat (také u klienta, s klientem),
 • dobu trvání spolupráce (platnosti smlouvy),
 • kdy může dojít k ukončení spolupráce dřív (výpovědní důvody a výpovědní lhůty),
 • jaká pravidla je potřeba oboustranně dodržovat (ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování),
 • jestli, jak a kolik bude klient platit za poskytování služby (způsob placení, včetně způsobu vyúčtování, výše úhrady) a
 • kde a kdy bude služba poskytovaná (místo a čas poskytování sociální služby).

2. transparentně pojmenovat vzájemná očekávání, požadavky a hranice spolupráce (vztahu)

3. pomoci zájemci o službu vzhledem k jeho schopnostem a dovednostem porozumět pravidlům poskytování a užívání služby a povinnostem z pravidel vyplývajících

4. při tom všem zohlednit možnosti, schopnosti a přání zájemce o službu, které by měly být zjištěné před projednáním smlouvy (během jednání se zájemcem, předběžném projednání předpokládaného průběhu poskytování pomoci)


5. Potom je vhodné vnímat i účel vyplývající ze základních zásad sociálních služeb a dalších práv a povinností zájemců o službu, klientů služby a jejich zákonných zástupců: 

 • znát různé možnosti zajištění (pomoci při zajištění) vlastních potřeb,
 • být co nejvíce zapojený do všech záležitostí týkající se vlastní osoby,
 • samostatně a informovaně se rozhodovat, nebo alespoň být důstojnou a aktivní součástí rozhodování o vhodné pomoci při zajištění potřeb,
 • být co nejvíce nezávislý, mít možnosti, získat schopnosti a dovednosti umožňující žít běžným životem (tj. nestát se závislým na trvalé pomoci poskytovatele sociální služby, pokud je jiná možnost jak vlastní potřeby v budoucnu zajišťovat) a
 • mít zajištěnou takovou pomoc, která je v souladu s vlastními zájmy (ne pouze dle přání blízkých, zákonných zástupců a pracovníků sociální služby).


Tento teoretizující výčet lze doplnit o konkrétní příklady, na kterých lze ilustrovat, že se daří proces projednávání a sjednávání smlouvy provádět v rámci konkrétní sociální služby v souladu s výčtem výše.

Před projednáváním smlouvy

 • zájemce o službu nebo také jeho blízcí a zákonní zástupci rozumí tomu a dokáží si představit, jak je služba poskytována,
 • proběhlo zmapování dosavadních zvyků, potřeb a přání zájemce o službu,
 • ... atd. (doplňte si další, dle vašich potřeb a zkušeností)

Během projednávání smlouvy

 • zájemce o službu nebo také jeho blízcí a zákonní zástupci rozumí, co, kdy, kde a jak bude poskytováno za pomoc,
 • tito znají také způsob úhrady, situace, kdy může dojít k ukončení smlouvy jednostranně poskytovatelem apod.,
 • zájemci o službu byla nabídnuta taková verze informací obsažených ve smlouvě (příp. více variant), že měl možnost maximálně pochopit obsah ustanovení,
 • zájemce ví, s čím může od pracovníků počítat v rámci pomoci, zná svá práva vyplývající ze smlouvy,
 • zájemce rozumí tomu, jaké jednání z jeho strany nebude akceptováno, zná své povinnosti vyplývající ze smlouvy,
 • pracovník projednávající smlouvu se dotazoval na porozumění pomocí otevřených otázek,
 • ... atd. (doplňte si další, dle vašich potřeb a zkušeností)

Po uzavření smlouvy

 • plán průběhu poskytování služby (někdy označován jako individuální plán) navazuje na sjednaný rozsah, místo a čas poskytování služby ve smlouvě,
 • klient i pracovníci ví, v jakých případech vyžaduje změna plánované pomoci dodatek ke smlouvě, resp. s čím lze počítat z platné smlouvy, a kdy je třeba dohodnout rozšíření (zúžení) poskytované služby,
 • pracovník pověřený plánováním poskytování služby dle aktuálních potřeb (někdy označovaný jako klíčový pracovník) sleduje, zda je poskytovaná služba v souladu se sjednaným rozsahem ve smlouvě,
 • ... atd. (doplňte si další, dle vašich potřeb a zkušeností)

Na vzdělávacích akcích s účastníky opakovaně formulujeme kritéria dobře provedeného uzavírání smlouvy. Zde jsou příklady:

👉 Pomůžeme Vám ujasnit si vhodné nastavení obsahu smluv o poskytování sociální služby, ale i vhodné kroky kvalitního projednání smluv se zájemci o službu a jejich blízkými a opatrovníky.

Pracujeme formou různých konzultací (metodických, manažerských), workshopů, kurzů, supervize i koučování. Pro různé situace a změny je vhodná jiná skladba spolupráce.

➡️ ozvěte se, popište Vaše potřeby, navrhneme spolupráci

☎️ +420 774 108 471
📧 tomas.ergens@gmail.com