Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro otevřené kurzy

organizátor kurzů: Tomáš Ergens (IČ: 05195063)

1. Přihlašování

1.1. Přihláška účastníka kurzu se stává závaznou objednávkou odesláním elektronického formuláře přihlášky (odkazovaného u jednotlivých kurzů zde).

1.2. V případě potřeby doplnění údajů v přihlášce kontaktuje organizátor kurzů objednatele nebo účastníka uvedené v přihlášce.

1.3. Po zpracování přihlášky organizátorem kurzů obdrží účastník a objednatel (je-li uveden v přihlášce e-mailový kontakt i na objednávající organizaci) potvrzovací e-mail o přihlášení na kurz. A následně v dostatečném předstihu obdrží účastník a objednatel také podrobnější informace k organizaci kurzu (přesné místo nebo odkaz na online prostředí, časový harmonogram, pokyny pro účastníky apod.).

1.4. V případě neobdržení potvrzujícího e-mailu do 1 týdne od vyplnění přihlášky prosím kontaktujte organizátora kurzu (kontakty jsou zde).

1.5. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním kurzu.

1.6. Přihlášení účastníci jsou zařazeni do kurzu dle pořadí přijatých přihlášek.

1.7. V případě překročení kapacity bude informovat organizátor kurzu objednavatele a nabídne zařazení účastníka do příštího termínu konání kurzu.

2. Ceny

2.1. Ceny kurzů jsou uvedeny v přehledu kurzů.

2.2. Uvedená cena je konečná.

2.3. Uvedená cena zahrnuje studijní materiály pro účastníka kurzu, jsou-li na konkrétním kurzu součástí výukových metod. Studijní materiály budou předány vytištěné nebo elektronicky (e-mailem), a to dle formy kurzu a domluvy s účastníkem kurzu.

2.4. V případě online kurzů nezahrnuje cena zajištění občerstvení ani školících prostor organizátorem kurzu.

2.5. Objednavatel akceptuje výši ceny odesláním závazné elektronické přihlášky.

3. Platební podmínky

3.1. Úhrada ceny kurzu

3.1.1. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu kurzu dle splatnosti uvedené ve faktuře (zpravidla 14 dní), kterou organizátor kurzu zašle objednavateli na e-mail uvedený v přihlášce před realizací kurzu.

3.2. Storno podmínky

3.2.1. Účastník nebo objednavatel může přihlášku účastníka (závaznou po odeslání elektronického formuláře přihlášky) zrušit zasláním e-mailu organizátorovi kurzu (kontaktní e-mail je zde).

3.2.2. Potvrzení o odhlášení z kurzu bude zasláno zpět bez zbytečného odkladu (na e-mail, kam organizátor poslal potvrzovací e-mail o přihlášení na kurz).

3.2.3. Odhlášení z kurzu bez stornopoplatku je možné provést nejpozději pátý pracovní den před konáním objednaného kurzu.

3.2.4. V případě zrušení účasti později, než pátý pracovní den před konáním objednaného kurzu, může organizátor kurzu účtovat objednateli stornopoplatek ve výši 50 % z ceny kurzu.

3.2.5. V případě nahlášení neúčasti tři a méně pracovních dní před konáním kurzu může organizátor kurzu účtovat objednateli stornopoplatek v plné výši ceny.

3.2.6. V těchto případech bude stornopoplatek účtován na základě zasláné faktury s odpovádající částkou k úhradě.

3.2.7. Pokud se nemůže přihlášený účastník kurzu zúčastnit, může se místo něj zúčastnit náhradník. Závazná přihláška je bezplatně přenositelná na jinou osobu. O změně osoby účastníka musí objednavatel nebo přihlášený účastník informovat organizátora kurzu (kontakty jsou zde).

3.2.8. Stornopoplatek nebude účtován přihlášeným účastníkům v případě, kdy kurz zruší organizátor kurzu.

3.2.9. V případě, že kurz bude ukončen předčasně bez zavinění nebo vlivem organizátora kurzu, nevzniká organizátorovi kurzu povinnost vrátit zaplacenou cenu kurzu ani její poměrnou část.

4. Práva a povinnosti účastníků, resp. objednávajících organizací

4.1. Účastníci kurzu jsou povinni podepsat prezenční listinu nebo umožnit zachycení své osoby snímkem obrazovky při online kurzu (opakovaně během průběhu kurzu).

4.2. Osvědčení nebo Potvrzení o účasti obdrží účastník, který absolvoval kurz podle akreditací stanovených podmínek (zejm. účast na celém rozsahu kurzu) a podepsal prezenční listinu nebo umožnil zachycení své osoby snímkem obrazovky při online kurzu.

5. Práva a povinnosti dodavatele vzdělávání

5.1. Organizátor kurzů (dodavatel vzdělávání) si vyhrazuje právo na změnu lektora, změnu místa konání ve stejném městě, popřípadě zrušení kurzu (zejm. v případě nemoci nebo jiných závažných důvodů u lektora). O těchto změnách budou účastníci (objednavatelé) informováni bez zbytečného odkladu (na e-mail, kam organizátor poslal potvrzovací e-mail o přihlášení na kurz).

5.2. Organizátor kurzů (dodavatel vzdělávání) je povinen svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

6. Zpracování osobních údajů ("GDPR")

6.1. Objednavatel kurzu dává souhlas organizátorovi kurzu na on-line kurzech pořizovat tzv. snímky obrazovky z důvodu doložení účasti na kurzu.

6.2. Objednavatel kurzu dává souhlas organizátorovi kurzu se zpracováním osobních údajů účastníků v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, upřesňující Nařízení o ochraně osobních údajů, za účelem aktivit souvisejících se vzděláváním a povinnou evidencí absolventů uvedených v zákoně č. 108/2006, sb., o sociálních službách. Osobní údaje účastníka zahrnují jméno, příjmení, tituly, datum a místo narození, telefon, e-mail a pracovní pozici v době přihlášky. Identifikační údaje objednavatele zahrnují dále název organizace, IČ, adresu, telefon, e-mail a číslo bankovního účtu, ze kterého proběhne platba ceny kurzu.

6.3. Objednavatel a účastník kurzu si jsou vědomi toho, že organizátor kurzů může užít jejich e-mailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Odesláním závazné přihlášky na kurz dávají k tomuto užití objednatel i účastník souhlas. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel i účastník kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím e-mailu organizátora kurzů nebo jiných kontaktů (kontakty jsou zde). Kontaktní údaje o objednavateli a účastníkovi kurzu nemohou být poskytnuty organizátorem kurzů třetím osobám.


Platnost od: 1. 6. 2023